#osm-ru.2016-07-31.log

*** GeoMyst has joined #osm-ru04:01
GeoMystÏðèâåò.04:01
*** GeoMyst has quit IRC04:02
*** GeoMyst has joined #osm-ru04:03
GeoMystHi all04:03
*** dkiselev has joined #osm-ru06:12
*** AmishaSingla has joined #osm-ru06:29
*** AmishaSingla has quit IRC06:31
*** dkiselev has left #osm-ru06:31
*** AmishaSingla has joined #osm-ru06:34
*** AmishaSingla has quit IRC06:39
*** AmishaSingla has joined #osm-ru06:50
*** AmishaSingla has quit IRC06:56
*** gryphon has joined #osm-ru07:03
GeoMystÁðàòâà, íàêèäàéòå ñàéòîâ-êàðò èñïîëüçóþùèõ êàðòû OSM ïëèç.07:12
*** AmishaSingla has joined #osm-ru07:19
*** AmishaSingla has quit IRC07:26
*** AmishaSingla has joined #osm-ru07:27
*** AmishaSingla has quit IRC07:31
*** dkiselev has joined #osm-ru07:36
*** dkiselev has left #osm-ru07:36
*** AmishaSingla has joined #osm-ru07:57
*** AmishaSingla has joined #osm-ru08:02
*** AmishaSingla has quit IRC08:03
*** XAN_ has joined #osm-ru08:13
*** GeoMyst has quit IRC09:00
*** AmishaSingla has joined #osm-ru09:01
*** AmishaSingla has quit IRC09:17
*** _sev__ has joined #osm-ru09:40
*** _sev_ has quit IRC09:40
*** AmishaSingla has joined #osm-ru10:00
*** AmishaSingla has quit IRC10:10
*** AmishaSingla has joined #osm-ru10:19
*** AmishaSingla has joined #osm-ru10:29
*** AmishaSingla has joined #osm-ru10:38
*** gryphon has quit IRC10:52
*** andygol has joined #osm-ru11:19
*** AmishaSingla has quit IRC12:35
*** AmishaSingla has joined #osm-ru12:44
*** AmishaSingla has quit IRC12:46
*** XAN_ has quit IRC12:47
*** AmishaSingla has joined #osm-ru12:49
*** AmishaSingla has quit IRC12:51
*** AmishaSingla has joined #osm-ru12:52
*** AmishaSingla has quit IRC12:53
*** AmishaSingla has joined #osm-ru12:55
*** AmishaSingla has joined #osm-ru12:57
*** XAN_ has joined #osm-ru13:35
*** XAN_ has quit IRC14:37
*** andygol has quit IRC14:42
*** XAN_ has joined #osm-ru14:43
*** GeoMyst has joined #osm-ru15:04
*** AmishaSingla has joined #osm-ru15:25
*** AmishaSingla has quit IRC15:27
*** gryphon has joined #osm-ru15:51
*** XAN_ has quit IRC16:52
*** AmishaSingla has joined #osm-ru16:57
*** AmishaSingla has quit IRC16:59
*** AmishaSingla has joined #osm-ru17:01
*** AmishaSingla has quit IRC17:16
*** AmishaSingla has joined #osm-ru17:24
*** GeoMyst has quit IRC17:31
*** AmishaSingla has quit IRC18:45
*** gryphon has quit IRC21:00
*** XAN_ has joined #osm-ru22:36
*** XAN_ has quit IRC22:48

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!